Kontakt Roco-plt A/S
Ansatte i Roco-plt A/S
Bankoplysninger
Salgsvilkår
Lejebetingelser
Rørskrabere,  plastcut,  sakse mm.
Muffesvejsere
El-muffesvejsere
Stuksvejsere
Udlejning
Brugte
Generatorer
Overbøjningsmaskine
Varmespejle
Extruder
Tilmeld nyhedsbrev
Se tidligere
ritmo.it
ritmo america
 
Lejebetingelser - Dansk

1. Lejeperioden beregnes fra og med leveringsdagen/afsendelsesdagen.

2. Det udlejede er Roco-plt´s ejendom og lejeren afviser ikke på grund af denne lejeaftale ejendomsretten hertil.

3. Lejeren må ikke pantsætte, udlåne, overlade eller på anden måde afhænde sig det udlejede.

4. Det pålægger lejeren at forsikre det lejede. Lejeren overlader hermed til udlejeren al ret til det fra forsikringen udbetalte skades erstatning

5. Lejeren er ansvarlig for egen eller andres skade på det lejede, udover hvad der kan betegnes som almindelig slitage. Det samme gælder hvis det lejede bortkommer.

6. Lejeren skal straks der opstår en skade på det lejede informere udlejeren, om eventuelle drifts forstyrrelser og omstændigheder (f.eks. tyveri eller forstyrrelser) som kan påvirke udlejerens ejendomsret til det udlejede.

7. Udlejeren eller dennes udsending har ret til under lejeperioden at besigtige det udlejede.

8. Udlejeren har ret til øjeblikkeligt at hæve lejeaftalen og hjemtage det lejede såfremt at lejeren:

a) har afgivet urigtige oplysninger ved lejeaftalens indgåelse.
b) ikke rettidigt overholder betalinger for det lejede.
c) i strid med punkt 3 afhænder det lejede.
d) dør, bliver erklæret umyndig, går i betalingsstandsning eller går konkurs.
e) i strid med punkt 7 nægter at lade udlejeren eller dennes udsending besigtige det lejede.
f) misholder det lejede eller på anden måde tilsidesætter de aftaler der er indgået ved lejeaftalen.

Ved brud på nogle af de ovennævnte punkter a-f, skal lejeren foruden erstatning, betale forfalden leje samt summen af ikke forfalden leje.

9. Indtil datoen for modtagelse af det udlejede, løber lejebetalinger månedsvis. Der beregnes rente af det skyldige beløb indtil forfalden leje er betalt.

10. Lejebetalingerne påbegyndes den første måned efter lejestart, som angivet i pkt. 9.

11. Lejeren står for alle transportudgifter. Transportskader fremkommen p.g.a. lejerens behandling af det lejede er ligeledes lejerens ansvar

12. Det pålægger lejeren at forsikre det lejede under transport.

Se i øvrigt lejekontrakten.


Allmänna hyresvillkor - Svensk

1. Hyresperioden räknas fr.o.m.. leveransdagen/avhämtningsdagen.

2. Objektet är uthyrarens egendom och hyresmannen förvärvar ej på grund av detta avtal äganderätten därtill.

3. Hyresmannen får icke pantsätta, låna ut, överlåta eller på annat sätt avhända sig egendomen.

4. Det åligger hyresmannen att försäkra hyresobjektet. Hyresmannen överlåter härmed till uthyraren all rätt till från försäkringsbolag utgående skadeersättning.

5. Hyresmannen svarar oavsett egen eller annans vårdslöshet för skada på egendomen utöver vad är att hänföra till normal förslitning. Motsvarande skall gälla vid förlust av egendom.

6. Hyresmannen skall genast underrätta uthyraren om uppkommen skada på hyresobjektet, om eventuella driftstörningar och om varje omständighet (t.ex.. stöld eller utmätning) som kan påverka uthyrarens äganderätt till hyresobjektet.

7. Uthyraren eller dennes ombud äger rätt att under hyresperioden besiktiga hyresobjektet.

8. Uthyraren har rätt att omedelbart häva hyresavtalet och återtaga hyresobjektet därest hyresmannen:

a) har lämnat vilseledande uppgifter vid avtalets ingående.
b) underlåter att i rätt tid erlägga hyra.
c) i strid med punkt 3 avhänder sig hyresobjektet.
d) avlider blir förklarad omyndig ådrager sig betalningsanmärkningar eller kommer på obestånd.
e) i strid med punkt 7 vägrar uthyraren eller dennes ombud besiktiga egendomen.
f) vanvårdar hyresobjektet eller eljest påtagligt åsidosätter sina åtaganden enligt hyresavtalet.

Vid brott mot någon av ovan nämnda punkter a-f, skall hyresmannen såsom skadestånd erlägga förutom förfallna avgifter summan av icke förfallna avgifter.

9. Intill datum för återlämnat hyresobjekt löper hyra månadsvis, med dröjsmålsränta å oguldet hyresbelopp till dess förfallen hyra erlagts.

10. Hyresbetalningarna påbörjas den första månaden efter leveransmånaden på sätt som i punkt 9 angivits.

11. Hyresmannen står för samtliga transportkostnader. Transportskador uppkomna p.g.a.. hyresmannens otillfredsställande handhavande står densamme för.

12. Det åligger hyresmannen att försäkra hyresobjektet under transport.

I övrigt se hyreskontrakt.

 

Roco-plt A/S Følfodvej 26 DK-9310 Vodskov Tlf. +45 98177977 Mail: info@roco-plt.dk